Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

1          Algemeen
1.1       Primair zijn van toepassing de Ned. Expeditievoorwaarden gedeponeerd door de Fenex ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda, laatste versie, en in geval van opslag de Physical Distribution voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. De voorwaarden liggen bij ons ter inzage en zullen op verzoek door ons worden toegezonden.
1.2       Secundair zijn van toepassing het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) alsmede de Algemene Vervoers Condities (AVC 2002).
Onze internationale transporten worden verricht door onze charters volgens de CMR-condities Onze nationale transporten geschieden door onze charters op basis van de A.V.C. 2002.
1.3       Met nadruk wijzen wij u erop dat deze voorwaarden niets met verzekeringen te maken hebben maar de aansprakelijkheid regelen. Goederen zijn tijdens het vervoer niet verzekerd. Daarnaast worden door deze condities schadevergoeding verschuldigd voor gevolgschade, extra vrachtkosten voor het vervangen van een zending, reiskosten, expertisekosten, omzetderving e.d. uitgesloten.
1.4       Zichtbare schade dient op de vrachtbrief te worden aangetekend. Onzichtbare schade dient binnen 7 dagen na het afgeven van een handtekening voor goede ontvangst, schriftelijk ingediend te worden. De regels AVC / CMR zijn hierbij van toepassing.

2.         Transportopdrachten
2.1       Alle zendingen worden door u voorzien van een compleet ingevuld vervoersdocument.
2.2       Goederen dienen duidelijk gemerkt/gestickerd te worden aangeboden, transportwaardig te zijn verpakt en mogen niet buiten de pallet steken. Welsi is niet aansprakelijk voor extra kosten die ontstaan door het ontbreken hiervan en zal deze aan de opdrachtgever doorbelasten.
2.3       Het maximale gewicht van een europallet is 750kg. Indien een europallet zwaarder is dan 700kg, zullen er 2 Europallets in rekening gebracht worden. Voor een blokpallet geldt een maximum gewicht van 875kg. 1 laadmeter komt overeen met 1750kg.
2.4       Indien meer ruimte wordt gebruikt dan werd opgegeven, worden naast de meer-ruimte ook eventuele extra kosten doorbelast voortvloeiende uit het herzien van de planning.
2.5       Voor opdrachten die worden geannuleerd op de dag van lading, wordt 100% van de totale vrachtkosten aan de opdrachtgever doorbelast.
2.6       Pallets worden niet door Welsi B.V. geruild, tenzij anders overeengekomen.
2.7       Wij raden u aan uw transportopdrachten 24-48 uur van te voren door te geven aan onze planning.

3.         Tariefbepalingen
3.1       Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland gedeponeerd Ter Griffie van de Arondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 1 okt. 1993 aktenr. 238.
3.2       Alle tarieven zijn exclusief BTW.
3.3       Bij de genoemde tarieven maken wij het voorbehoud van aanpassing als gevolg van invoering van eventuele overheidsmaatregelen, zoals kilometerheffing.
3.4       Betaling van de transportfacturen verwachten bij binnen 30 dagen na de factuurdatum.
3.5       Reclamaties op transportfacturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Welsi B.V. (debiteurenbeheer) gemeld te worden
3.6       Wij accepteren geen terugbetalingen of verrekeningen op onze transportfacturen, tenzij hier schriftelijke afspraken over zijn gemaakt met Welsi B.V. (debiteurenbeheer).